Sikkerhedsvejledning for JORK

Maj 2019

Jordrup og Omegns Rideklub er en rideklub, som er baseret på en frivillig arbejdende bestyrelse, med meget hjælp fra forældre og opstaldere.

Derfor dette lille informationsbrev til dig som ny rytter omkring vore sikkerhedsregler.

Det er vores mål at have en klub der er rar og hyggelig at komme i, hvor medlemmerne (alle ryttere og forældre) alle deler dette ansvar.

Generelle Ordensregler

 • Brug af ridehjelm under ridning er et krav på JORK for alle ryttere – ridehjelmen skal være fastspændt under al ridning og ligeledes anbefaler JORK at hjelm skal benyttes af alle børn under 15 i den daglige omgang med heste.
 • Når du kommer og rider på rideskolens heste skal du hjælpe os med at passe den. Dvs. du skal gøre lidt rent i hestens boks enten inden du rider eller efter rideturen så kom i god tid gerne ½ time før undervisnings start.
 • Spiltove og gange skal fejes hver gang du har haft din hest ude af boksen – altså inden du tager hjem, Sadel, hovedtøj og strigler hænges på plads.
 • Ring/SMS afbud til din underviser, hvis du ikke kommer eller benyt klubmodul.
 • Forældre til mindre børn (ca. under 12 år) hjælper til med at strigle, sadle op og strø.
 • Forældre - voksne er med til at lære børnene den korrekte færden i stalden.
 • Man må ikke løbe på staldgangen
 • Man må ikke råbe og skrige i stalden
 • Gå aldrig bag en hest – de kan sparke
 • Rolig omgang med hestene – selv en rideskolehest, kan blive bange og dermed være til fare for dig.
 • Børn må ALDRIG selv hente hestene ud fra boksen eller hente dem på marken.
 • Alle bærer fastspændt sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning.
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af heste.
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
 • Ingen fører hest uden hovedtøj eller træktov.
 • Ingen anvender pisk og sporer udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.

Stalden

 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Er staldgangen mindre end 2 meter bred, er det for falligt at lade 2 heste passerer hinanden. Dette er gældende i elevstalden, så tjek at ikke andre er på vej med en hest inden du trækker den til/fra boksen
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.

Staldorden

 • Skovle, grebe og koste må ikke stå på staldgangen; men stilles efter endt brug på en af opbevaringspladserne.
 • Døren til foder rum skal være lukket.
 • Sadler, strigler mm. skal efter endt ridning hænges på plads i sadelrummet.

Oprydning

 • Hver rytter skal sikre, at deres boks, striglepladsen (udenfor egen boks) og vandspiltovet er pæne og i fejet stand inden de efter endt brug forlader stedet.
 • Klatter ”tabt” i spiltove og gårdsplads fjernes.

Stald unoder

Stald unoder (f. eks. Krybbebider) hos heste/ponyer skal øjeblikkeligt afhjælpes af ejeren.

Folde

Alle heste/ponyer  kommer på fold hver dag, når vejrliget tillader dette. Den som står for udlukning har afgørelsen.

 • En person kan kun føre én hest af gangen til og fra folden.
 • Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og grimeskaft.
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
 • For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.

Ridehus/bane

Max 6 ponyryttere i hallen på en gang
Max 5 hesteryttere i hallen på en gang.

 1. Alle rider med fastspændt sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 2. Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehuset (hvor må der skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.)
 3. For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil
 4. Alle, der benytter ridehallen og ridebanerne, skal være medlem af Jordrup og Omegns Rideklub. Vedtægter for Jordrup og Omegns Rideklub er offentliggjort og kan læses på rideklubbens hjemmeside
 5. Ryttere under 16 år må kun ride og omgås heste hvis der er voksne (over 18 år) med i stalden/på rideskolen. Der kan gives skriftlig tilsagn fra forældre at deres barn selv må håndtere egen hest uden voksen opsyn og klubben vurderer at medlemmet har viden svarende til ryttermærke 2, såfremt dette ikke er erhvervet.
 6. Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
 7. Når du KOMMER ind i ridehallen, skal du holde tilbage for dem, der kommer på hovslaget.
 8. Opsidning/afsidning skal foregå inde på midten af ridebanen.
 9. I ridehallen skal man ride venstre skulder mod venstre skulder, og indenfor hovslaget.
 10. Longering af hest/pony skal accepteres af alle ryttere i ridehallen. Der må kun longeres 1 hest/pony ad gangen og hesten/ponyen skal føres i longe tov.
 11. Springning udenfor de faste ”spring tider” skal altid foregå med accept fra alle andre rytter i ridehallen.
 12. Alle rytter under 18 år der rider spring skal bære godkendt sikkerhedsvest. Vi anbefaler alle medlemmer også voksne, at benytte springvest når man springer.
 13. I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og /eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt.  trækkere.
 14. Der må ikke være løse heste/ponyer i ridehallen uden opsyn, dvs. du skal være på rideskolen, så du kan tage hesten ind hvis ridehallen skal benyttes af andre. I tilfælde af syge heste, kan der dispenseres.
 15. Vis hensyn til hinanden både store og små!!!!
 16. Sker der uheld i ridehuset, påhviler der andre rytter straks at yde hjælp samt om nødvendig få tilkaldt yderlige voksne personer, der kan tage stilling til om der skal rekvireres ambulance.
  Klubbens formand skal desuden informeres ved først kommende given lejlighed.
 17. Man skal skrive sit navn i kalenderen som hænger ved indgangen til elevstalden, når man har brugt ridehallen/banerne til ridning eller longering af hensyn til tilskud.
 18. Man opfordres til at rydde op efter sig både i stald, ridehallen og rytterstuen inden man forlader rideklubben. Affald skal i skraldespande.

Tur og terræn

 1. Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 2. Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen
 3. Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
 4. Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.

Er rytteren under 18 år og/eller ikke rutineret rytter, er det forældrenes ansvar, dersom rytteren forlader rideklubbens område. Der skal gives skriftlig tilladelse hertil. I øvrigt henstiller rideklubben til at mindst en rytter over 18 år følger med på tur og uderidning + der medbringes mobiltelefon.

Fejl og mangler

Besked om mangler, funktionsfejl, hegn der er ødelagt og ting, der er gået i stykker eller eventuelle problemer skal omgående gives til bestyrelsen + den ansvarlige for området. 

Rygning

Rygning er KUN tilladt udendørs. Cigaretskodder skal i de opstillede askebøtter. Der er således i henhold til gældende lovgivning total rygeforbud i staldene, sadel rum, foder rum og alle tilstødende bygninger samt ridehal og rytterstue.

Overnatning

Det er IKKE tilladt at overnatte i bygningerne på JORK, da de ikke opfylder kravene til brand-sikkerhed. Overnatning på JORK kan ske i telte på udendørsarealerne.

Hunde

Hunde skal føres i snor på klubbens område.

Affald

Alt  affald skal i skraldespandene og er de fyldte skal disse tømmes i den grønne container på parkeringspladsen.

Når ulykken sker

 • Beskriv rækkefølgen
 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Bliv ved den tilskadekommende indtil hjælpen er kommet

Brand

 • Der er på klubbens område opsat brandbekæmpelses udstyr.
 • Dette udstyr skal benyttes, dersom der opstår en mindre brand.
 • Skønnes det, at brandopstående ikke lader sig bekæmpe med det forhåndsværende brandbekæmpelsesudstyr skal der straks gives alarm på 112.
 • Ved brand alarmering skal man huske at oplyse adressen:

  Nedergårdsvej 6, 6064  Jordrup.

Efter alarmering skal man gøre følgende:

 1. Red dig selv og andre personer
 2. Red dyrene
 3. Påbegynde brandslukning
 4. Begrænse omfang af brand.

Vi ønsker alle som færdes på Jordrup og Omegns Rideklub nogle fornøjelige timer.

Bestyrelsen for Jordrup og Omegns Rideklub