Vedtægter

§ 1 Hjemsted og formål

Stk. 1
Foreningens navn er Jordrup og Omegns Rideklub, forkortes JORK
Stk. 2
Foreningen er oprettet den 24.05.1977 og har hjemsted i Jordrup. Kolding Kommune
Stk. 3
Foreningens formål er at fremme ridesporten i Jordrup og omegn ved afholdelse af rideøvelser og konkurrencer af forskellig art, samt arbejde for oplæring af navnlig ungdommen i alt vedr. hestens brug og pleje. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive Jordrup og Omegns Rideklub

§2 Medlemskreds og formål

Stk. 1
Følgende kan være medlemmer af JORK
- private, myndige personer
- umyndige, med deres forældres/værges tilladelse
- foreninger og offentlige myndigheder, som føler tilknytning til JORK og som er villige til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.
Stk. 2
Private interesser dvs. andet end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af medlemskredsen.
Stk. 3
I rideklubben kan optages aktive og passive medlemmer. Deltager man i undervisning eller har hest opstaldet på JORK, benytter JORK´s faciliteter, bliver man automatisk medlem af  JORK  som aktivt medlem. Passive medlemmer kan optages i klubben uden stemmeret samt uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.
Stk. 4
Af medlemmerne opkræves et på generalforsamlingen fastsat kontingent to gange årligt. Med-lemmernes kontingent giver ikke ret til andel i rideklubbens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for rideklubbens gæld.
Stk. 5
Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.
Stk. 6
Medlemskab giver adgang til på generalforsamlinger at afgive en personlig stemme, at benytte JORK's faciliteter samt at deltage i klubbens arrangementer.
Stk. 7
Den dag man ikke har hest opstaldet eller ellers benytter JORK´s faciliteter giver man besked til bestyrelsen om udmeldelse af klubben. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til kassereren. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

§3 Karantæne

Stk. 1
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalget afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
Stk. 2
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne) Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.
Stk. 3
I det af §3 stk. 2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§4 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 stemmeberettigede medlemmer. Der vælges på den ordinære generalforsamling af og blandt medlemskredsen. Er et evt. nyt bestyrelses medlem forhindret i at deltage på generalforsamlingen skal denne have givet skriftlig tilsagn om man er villig til at modtage valg til bestyrelsen.
Stk. 2
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark
Stk. 3
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Udtræder i valgperioden noget medlem af bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.
Stk. 4
Etablissementets ejer eller dennes ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen. De kan deltage i bestyrelsesarbejdet som observatører og i udvalg uden stemmeret.
Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig inden 3 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

§ 5 Bestyrelsens opgaver mv.

Stk. 1
Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
Stk. 2
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer, deriblandt formand eller næstformand er tilstede. Ved formandens frafald indtræder næstformanden i dennes sted.
Stk. 3
Formanden leder forhandlinger og afstemninger. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 4
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med hvert et medlem af bestyrelsen som formand.
Stk. 5
Bestyrelsen godkender rideskolens overordnede kursusvirksomhed og undervisningsplan for det enkelte kursus der udbydes.
Stk. 6
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende den virksomhed. Prokura kan meddeles 2 i foreningen. Der må ikke meddeles eneprokura.
Stk. 7
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet for medlemmerne.
Stk. 8
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke økonomisk for rideskolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 9
Bestyrelsen underretter de offentlige samarbejdspartnere om klubbens nedlæggelse.

§6 Generalforsamlingen

Stk. 1
Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen annonceres på rideskolens officielle Internetbaserde medier og ved opslag på opslagstavlen minimum 4 uger før generalforsamlingen. 14 dage før generalforsamlingen opsættes dagsorden og fremsatte/indkomne forslag på opslagstavlen. I sager der ikke er opført på dagsordenen kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutninger.
Stk. 2
Stemmeret har kun medlemmer der er fyldt 15 år og som ikke er i restance med deres kontingent og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer der er fyldt 18 år.
Stk. 3
Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Se dog §6 stk. 5 og stk. 7. generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal dog finde sted når det forlanges af bestyrelsen eller mindst 3 stemmeberettigede medlemmer. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes før tidligst på den nærmest følgende ordinære generalforsamling. Valgbare er kun stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 4
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

Stk. 5
På den ordinære generalforsamling vælges blandt medlemmerne 1 revisor for 1 år. Genvalg af revisor kan finde sted. Skulle revisoren få varigt forfald kan bestyrelsen i dennes sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.
Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender begæringen herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved begæring. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
Stk. 7
Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten.
Stk. 8
Forandring af vedtægterne se § 9 stk. 1 samt eksklusion af medlemmer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 7 Rideskolens daglige ledelse

Stk. 1
Den daglige ledelse af rideskolen varetages af den siddende bestyrelse, som tillige har det pædagogiske ansvar.

§8 Regnskab

Stk. 1
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før  generalforsamlingens  afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§9 Vedtægtsændringer

Stk. 1
Vedtægtsbestemmelser og ændringer skal godkendes på generalforsamlingen. Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

§10 Nedlæggelse

Stk. 1
Beslutningen om klubbens opløsning skal vedtages på 2 efter hinanden følgende og med mindst 3 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den ordinære generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer. På den anden generalforsamlingen vedtages samtidig bestemmelse om det ved beslutningen om klubbens opløsning nødvendiggjorde salg af ejendele og afvikling af forpligtigelser.
Stk. 2
Ophører klubben med at drive rideskole i overensstemmelse med formålsbestemmelsen skal den nedlægges.
Stk. 3
Nedlægges klubben, skal den siddende bestyrelse fungere indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation, godkendt af de offentlige myndigheder.
Stk. 4
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af klubbens aktiver og for at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5
Stk. 5
Overskydende midler anvendes med de offentlige myndigheders godkendelse til en fond der støtter ridesporten.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 24.06.1977 og revideret på generalforsamlingerne den 16.02.1982, den 06.12.1983, den xx.xx.2005, den 11.04.2007, den 25. 03.2008, den 04.03.2009, den 13.05.2009 og den 13.03.2018.

Vedtægterne kan hentes som PDF-dokument her